^nahoru

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím
OP VVV (
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
je realizátorem projektu

Šablony II pro Mateřskou školu Jiříkov
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015501

Výčet aktivit projektu pro MŠ:

  • 2.1/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
  • 2.1/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty kromě e) inkluze
  • 2.1/6e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – varianta inkluze
  • 2.1/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • 2.1/12 Projektový den ve škole
  • 2.1/13 Projektový den mimo školu
  • I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019–28. 2. 2022

Výše finanční podpory: 535 350 Kč