^nahoru

Plán prevence sociálně patologických jevů

1. Základní cíle:

 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Rozvoj a podpora sociálních kompetencí u dětí
 • Zavedení nových metod výuky, zapojení všech dětí do procesu vzdělávání ve všech oblastech dle RVP PV (tzn. snížení rizika vyčlenění některých žáků z kolektivu)
 • Rozvoj tvořivosti, samostatnosti a sociálních dovedností dětí
 • Vytvoření široké nabídky aktivit jako prevenci nudy a stresu
 • Zapojení témat souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů do výuky

2.  Základní kompetence v rámci prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému životnímu stylu:

 • Sociální kompetence (orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za své chování)
 • Komunikační dovednosti (schopnost řešit problémy na úrovni věku a rozumových schopností dětí, adekvátní reakce na neúspěch a stres)
 • Pěstování mravních hodnot, tolerance a porozumění

3.  Metody a formy práce:

 • Vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, atmosféru důvěry, pohody a klidu bez strachu z neúspěchu
 • Využití projektové výuky a prožitkového učení
 • Samostatná práce dětí
 • Vést děti ke schopnosti samostatně projevit svůj názor
 • Využití různých her, navozování situací, které vyžadují různé způsoby řešení

Témata prevence prolínající se předškolní výchovou:

 • Vztahy v rodině a v kolektivu, lidské rasy
 • Výchova ke zdraví, osobní bezpečí
 • Rozdílnost kultur
 • Společenské vztahy, šikana, zvládání neúspěchu a agresivity

Velice důležitá je spolupráce školy s rodiči, poskytování pravidelných informací o dětech, vkládání aktualit na internetové stránky školy, zapojování rodičů do akcí školy (Podzimní , zimní a jarní čarování, sportovní odpoledne, Večerníček, besídky, besedy apod.), včasné informování rodičů o problematickém chování jejich dítěte.
V naší mateřské škole se snažíme vytvářet psychosociální podmínky vhodné pro děti, tj. spokojenost, jistotu, pocit bezpečí, které vytváříme vlastním přístupem – respektujeme potřeby dětí, nepřetěžujeme, nespěcháme, umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí, i na nové situace. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Volnost a osobní svoboda jsou vyváženy s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dospělí se chovají spolehlivě a důvěryhodně. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Třída je přátelským společenstvím, ve kterém se děti rády zdržují. Vzdělávací nabídka je vybírána dle rozumových schopností a individuálních potřeb. S dětmi sympatizujeme, podporujeme je v jejich samostatných pokusech, oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony a snažíme se reagovat přiměřeně –pozitivním hodnocením. Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě a ovlivňujeme prosociálním směrem, jakožto osvědčenou prevenci šikany.

Plán prevence patologických jevů